LT002_CT Lắc Tay Bạc Senyda Custom Mặt Hình Thoi Khắc Chữ Cái - Senyda Jewelry

LT002_CT Lắc tay bạc Senyda custom mặt hình thoi khắc chữ cái

290,000 670,000 

LT002_CT Lắc tay bạc Senyda custom mặt hình thoi khắc chữ cái theo yêu cầu